Sứ mệnh

UBIS cam kết nâng cao chất lượng, bình ổn học phí và tạo điều kiện tiếp cận giáo dục đại học cho sinh viên trên toàn cầu. Tại UBIS, chúng tôi mong muốn tạo ra, xây dựng và tăng sự thịnh vượng lâu dài cho công dân toàn cầu bằng cách truyền cảm hứng và nâng cao quyền tự quyết thông qua giáo dục.

Tầm nhìn

Tầm nhìn của chúng tôi là giúp mọi công dân toàn cầu đều có thể tiếp cận với nền giáo dục chất lượng mà họ mong muốn. 

Trường đại học UBIS là một tổ chức học tập quan tâm đến từng sinh viên trong một môi trường quốc tế và đa văn hóa, cung cấp nền giáo dục chất lượng cao nhất nhờ đội Giáo sư và giảng viên có nhiều kinh nghiệm và tận tâm, đồng thời sử dụng các công nghệ học tập và cập nhật liên tục. 

Trong tất cả các hoạt động của mình, chúng tôi sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn học thuật và đạo đức cao nhất.

Như chúng ta thấy kết quả dạy, học tập chất lượng cao là yếu tố khác biệt chính và là điều cần thiết để thành công. Chúng tôi sẽ tập trung cao độ vào việc đảm bảo, duy trì chất lượng cao nhất các tiêu chuẩn giáo dục thiết thực nhất trên toàn cầu trong cộng đồng giáo dục quốc tế.  

Để theo đuổi tầm nhìn này, Trường Đại học UBIS sẽ:

Cung cấp cho sinh viên nền tảng học thuật vững chắc và khuyến khích sinh viên hứng thú học tập thông qua việc tiếp cận thông tin bằng công học tập hiện đại.

Cung cấp các nguồn lực giáo dục thích hợp cần thiết để đáp ứng các yêu cầu học tập trong một hệ thống tuyển sinh đa dạng.

  • Khuyến khích sinh viên phát triển kỹ năng lãnh đạo trong môi trường học tập toàn cầu và áp dụng cho các hoạt động trong kinh doanh thực tế.
  • Trở thành nhà cung cấp giáo dục được lựa chọn số 1 cho các tập đoàn, các nhà quản lý nhân sự và đào tạo tại các thị trường được chỉ định của chúng tôi.
  • Tối đa hóa các cơ hội học tập nảy sinh từ môi trường đa văn hóa.
  • Theo đuổi các hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sẽ góp phần giải quyết các vấn đề về xã hội, môi trường và kinh tế.
  • Đặt tầm quan trọng cao nhất vào sự phát triển của đội ngũ giảng viên và nhân viên.